Dla mieszkańców

Czym zajmuje się Biuro Rzecznika do spraw Równych Możliwości?

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich:

 • badanie skarg, prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy;
 • udzielanie porad w zakresie zapytań;
 • prowadzenie niezależnych dochodzeń i niezależnych przeglądów sytuacji w zakresie dyskryminacji, publikowanie niezależnych raportów, przedstawianie wniosków i rekomendacji, a także propozycji dla instytucji i organów państwowych i samorządowych dotyczących poprawy prawodawstwa i priorytet...

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich:

 • badanie skarg, prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy;
 • udzielanie porad w zakresie zapytań;
 • prowadzenie niezależnych dochodzeń i niezależnych przeglądów sytuacji w zakresie dyskryminacji, publikowanie niezależnych raportów, przedstawianie wniosków i rekomendacji, a także propozycji dla instytucji i organów państwowych i samorządowych dotyczących poprawy prawodawstwa i priorytetów polityki w zakresie realizacji równych praw;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz upowszechnianie zasady równych możliwości;
 • wymiana dostępnych informacji z innymi instytucjami i organami Republiki Litewskiej oraz z krajów zagranicznych i organizacjami międzynarodowymi;
 • monitorowanie wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi mieszkańców dotyczące dyskryminacji z następujących powodów:

 • płeć;
 • rasa;
 • narodowość;
 • obywatelstwo (obywatelstwo obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członków ich rodzin);
 • język;
 • pochodzenie;
 • sytuacja społeczna – sytuacja osoby, która jest określona przez status małżeński; wykształcenie, kwalifikacje lub naukę i studia w instytucjach naukowych i na wyższych uczelniach, własność, dochód, potrzeba wsparcia ze strony państwa określona przez ustawodawstwo i/lub inne czynniki związane z sytuacją finansową (ekonomiczną) danej osoby;
 • wiara;
 • przekonania lub opinie;
 • wiek;
 • orientacja seksualna;
 • niepełnosprawność;
 • pochodzenie etniczne;

Równe możliwości muszą być realizowane przez (obszary zastosowania):

 • instytucje i organy państwowe i samorządowe;
 • instytucje edukacyjne, inne podmioty świadczące usługi edukacyjne oraz instytucje badawcze i uczelnie wyższe;
 • pracodawcy wszystkich form własności;
 • sprzedawcy, producenci lub usługodawcy;
 • organizacje pracowników i pracodawców lub inne organizacje (stowarzyszenia) zrzeszone zawodowo.

Dyskryminację można stwierdzić, gdy pokrywają się określone ustawowo podstawy zakazujące dyskryminacji osób i obszar, na którym dyskryminacja jest zakazana (patrz rysunek).

Diskriminacijos pagrindai ir sritys lenkų kalba. Jei situacija atitinka abu, vadinasi ji yra priskirtina Tarnybos kompetencijai. Tapatybės požymiai, dėl kurių diskriminacija draudžiama: lytis, rasė, tautybė, pilietybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, įsitikinimai ar pažiūros, amžius, lytinė orientacija, negalia, etninė priklausomybė, religija. Sritys: valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos; švietimo įstaigos, kiti švietimo tiekėjai bei mokslų ir studijų institucijos; visų nuosavybės formų darbdaviai; prekių pardavėjai, gamintojai ar paslaugų teikėjai; darbuotojų ir darbdavių organizacijos ar kitos organizacijos (asociacijos), susivienijusios profesiniu pagrindu.

[1]Za dyskryminację uważa się również mobbing, molestowanie seksualne i nakłanianie do dyskryminacji

[2] Obywatelstwo – obywatelstwo obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członków ich rodzin.

[3] Sytuacja społeczna – sytuacja osoby, która jest określona przez jej sytuację małżeńską; wykształcenie, kwalifikacje lub naukę i studia w instytucjach naukowych i na wyższych uczelniach, posiadane mienie, dochody, potrzeba wsparcia ze strony państwa określona przez ustawodawstwo i/lub inne czynniki związane z sytuacją finansową (ekonomiczną) danej osoby.

 

 

WięcejCzytaj mniej

Informacje te są obecnie w przygotowaniu


Informacje te są obecnie w przygotowaniu

WięcejCzytaj mniej

Niezależne organy ds. praw człowieka, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne zapewniające równe możliwości oraz instytucje międzynarodowe. Ich listę można znaleźć tu:

Niezależne, zapewniające ochronę praw człowieka instytucje, do których ustanowienia Sejm jest (nie)bezpośrednio upoważniony na podstawie art. 73 Konstytucji

WięcejCzytaj mniej