Viešojo administravimo specialistas 2

Viešojo administravimo specialisto (lyčių lygybės integravimo eksperto) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. stebi situaciją, kaip savivaldybės įgyvendina lyčių lygybės stebėsenos įrankį;
  2. viešina informaciją apie situaciją savivaldybėse lyčių lygybės klausimais;
  3. užtikrina grįžtamąjį ryšį su savivaldybėmis dėl lyčių lygybės įrankio taikymo;
  4. konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas rengiant strateginius planavimo dokumentus ir stebi strateginių dokumentų rengimą bei rengia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pastabų jiems projektus, vertinant dokumentus iš lygių galimybių perspektyvos;
  5. atsako už  bendradarbiavimo su kitomis tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje palaikymą bei priežiūrą;
  6. veda mokymus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovams apie lyčių aspekto integravimą planuojant ir teikiant viešąsias paslaugas;
  7. užtikrina gerųjų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patirčių sklaidą apie lyčių lygybės arba lygių galimybių integravimą principo įgyvendinimą;
  8. atsako už Tarnybos elektroninių mokymų platformos koordinavimą ir duomenų bazės priežiūrą, mokymų dalyvių konsultavimą;
  9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Lygių galimybių integravimo grupės veikla susijusius pavedimus.