Viešojo administravimo specialistas 1

Viešojo administravimo specialisto (lyčių lygybės integravimo eksperto) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. konsultuoja interesantus dėl lygių galimybių užtikrinimo priemonių diegimo;
  2. analizuoja ir apdoroja duomenis, rengia ataskaitas;
  3. rengia paraiškas nacionaliniams ir tarptautiniams projektams;
  4. veda paskaitas arba mokymus diskriminacijos prevencijos ir lygių galimybių užtikrinimo temomis;
  5. dalyvauja diskusijose, renginiuose didinant visuomenės sąmoningumą lygių galimybių, žmogaus teisių klausimais;
  6. prisideda prie kitų Lygių galimybių integravimo grupės veiksmų, padeda rinkti ir sisteminti informaciją apie lygių galimybių integravimą skirtingose įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei atskirų visuomenės grupių padėtį ir sunkumus pasinaudoti lygiomis galimybėmis;
  7. atsako už  bendradarbiavimo su kitomis valstybinėmis institucijomis bei  akademine bendruomene palaikymą ir priežiūrą, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;
  8. ieško finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti, stebi nacionalinių ir tarptautinių paramos fondų naujienas, seka informaciją apie kvietimų teikti paraiškas paskelbimą, stebi kitus informacinius šaltinius;
  9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Lygių galimybių integravimo grupės veikla susijusius pavedimus.