lt
en
Vyresnysis patarėjas (LGI skyrius)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Dalyvauja  organizuojant ir koordinuojant Tarnybos lygių galimybių integravimo veiklą.

2. Atlieka lygių galimybių užtikrinimo ir integravimo mokymų poreikio analizę, rengia mokymų programas, kuria ir adaptuoja metodikas, organizuoja mokymų medžiagos paruošimą ir atnaujinimą.

3. Organizuoja mokymus viešojo ir privataus sektorių organizacijoms lygių galimybių integravimo temomis.

4. Kaupia ir sistemina lygių galimybių integravimo priemones.

5. Inicijuoja naujų lygių galimybių integravimo priemonių kūrimą, koordinuoja šių priemonių įtraukimą į mokymo ir konsultavimo procesus.

6. Rengia ir atnaujina rekomendacijas dėl lygių galimybių integravimo priemonių taikymo viešojo ir privataus sektorių organizacijoms.

7. Rengia metodines rekomendacijas lyčių lygybės, lygių galimybių užtikrinimo temomis.   

8. Dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimo procese.

9. Teikia konsultacijas ir rengia atsakymus į paklausimus interesantams lygių galimybių integravimo klausimais.

10. Organizuoja vidinį Tarnybos darbuotojų kompetencijų kėlimą mokymo ir ugdymo proceso organizavimo, mokymo, ir ugdymo metodų parinkimo, grupės valdymo, darbo su visuomenėje daug diskusijų ir prieštaravimų keliančiomis temomis.

11. Rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo.

12. Teikia informaciją Lygių galimybių kontrolieriaus veiklos metinei ataskaitai.

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.