lt
en
Veiklos administravimo skyriaus vedėjas

Veiklos administravimo skyriaus vedėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. įstaigos vadovui pavedus, atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
 2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
 4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
 5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją;
 6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas;
 7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją;
 8.  vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus;
 9. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
 11. registruoja ūkines operacijas ir ūkinių įvykių duomenis apskaitos registruose, vykdo mokėjimų procedūras;
 12. rengia su finansų valdymu susijusias ataskaitas;
 13. rengia ir teikia pasiūlymus, informaciją ir dokumentus su finansų valdymu susijusiais klausimais arba prireikus koordinuoja pasiūlymų, informacijos ir dokumentų su finansų valdymu susijusiais klausimais rengimą ir teikimą;
 14. atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
 15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2021 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

 1. 2021 m. spalio 1 d. pateikti lygių galimybių kontrolieriui 2021 metų numatomo valstybės biudžeto lėšų likučio panaudojimo planą. 2021 m. spalio 15 d. planą, suderintą su lygių galimybių kontrolieriumi, pateikti darbuotojui, atsakingam už viešuosius pirkimus;
 2. pasibaigus pirmam ir antram ketvirčiui iki sekančio ketvirčio pirmo mėnesio 15 d. parengti valstybės biudžeto lėšų likučio ataskaitą, dalyvauti pirkimų plano vykdymo aptarimo susirinkimuose ir, atsiradus poreikiui, po susirinkimų pakoreguoti valstybės biudžeto sąmatą;
 3. organizuoti darbo grupės posėdžius vidaus kontrolės politikos parengimui.