lt
en
Veiklos administravimo skyriaus patarėjas

Veiklos administravimo skyriaus patarėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
2. rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;
3. apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą;
4. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;
5. apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
6. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
7. koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą;
8. koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą;
9. organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą;
10. rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais;
11. rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą;
12. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje;
13. vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą;
14. apdoroja su dokumentų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su dokumentų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
15. koordinuoja bylų apskaitą;
16. koordinuoja dokumentų administravimą;
17. koordinuoja dokumentų valstybės archyvui ruošimą ir perdavimą;
18. organizuoja archyvinių dokumentų saugojimą ir naudojimą arba prireikus koordinuoja archyvinių dokumentų saugojimo ir naudojimo organizavimą;
29. organizuoja dokumentų vertės ekspertizę arba prireikus koordinuoja dokumentų vertės ekspertizės organizavimą;
20. prižiūri teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl dokumentų valdymo nuostatų vykdymo priežiūrą;
21. rengia dokumentacijos planą ir registrų sąrašą arba prireikus koordinuoja dokumentacijos planų ir registrų sąrašų rengimą;
22. rengia ir teikia pasiūlymus su dokumentų valdymu susijusiais klausimais;
23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

2021 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

  1. organizuoti Tarnybos DVS ir e-pristatymo sistemos sinchronizavimą;
  2. organizuoti e-dokumentų rengimo, derinimo, pasirašymo ir išsiuntimo procesą;

  3. pagal poreikį organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.