lt
en
Teisės skyriaus teisininkas

Teisininko pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. Konsultuoja besikreipiančius piliečius Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo taikymo klausimais, bei kitais klausimais, susijusiais su galimu diskriminavimu. Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą lygių galimybių kontrolieriui, bei suteikia kitą teisinę pagalbą;

2. Vykdo teisės aktų projektų stebėseną Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje, aktualią informaciją pateikia skyriaus vedėjui;

3. Kontrolieriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja asmenų skundus, paklausimus, prašymus; išnagrinėjęs, pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamus raštų projektus;

4. Stebi reklaminius skelbimus, publikacijas, susijusias su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau –  tarnyba) veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja kontrolierių;

5. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia atsakymų projektus valdžios, valdymo ir kitomis Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijos ribose;

6. Dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas;

7. Kontrolieriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;

8. Vykdo tarptautinių teismų praktikos stebėseną, aktualią informaciją pateikia skyriaus vedėjui;

9. Kontrolieriaus pavedimu atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose ir organizacijose;

10. Esant reikalui, dalyvauja rengiant prekių, paslaugų pirkimo, bendradarbiavimo ir kitas sutartis;        

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.