lt
en
Teisės grupės vadovas

Teisės grupės vadovo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui;
6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui;
7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui;
8. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui;
9.valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
10.įstaigos vadovui pavedus tiria skundus, rengia sprendimų projektus, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
11. įstaigos vadovui pavedus atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Europos Komisijos Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.);
12. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Tarnyboje;
13. vykdo Tarnybos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
14. įstaigos vadovui pavedus, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

2021 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

1. Teisės grupėje užtikrinti efektyvią ir operatyvią tyrimų dėl diskriminacijos atlikimo eigą;
2. Teisės grupėje užtikrinti operatyvų ir kompetentingą atsakymų į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus organizavimą, darbo reglamento nustatyta tvarka;
3. Teisės grupės veiklos srityse surinkti ir apibendrinti 2021 metų veiklos statistinius duomenis bei parengti lygių galimybių kontrolierės (-iaus) metinės veiklos ataskaitos dalies projektą;
4. įgyvendinti 2022-2024 m. strateginio veiklos plano priemones.