lt
en
Teisės grupės patarėjas

Teisės grupės patarėjo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

 1. kontrolieriaus ar Teisės grupės vadovo pavedimu nagrinėja asmenų skundus, paklausimus, prašymus; išnagrinėjęs, pateikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengia reikiamus raštų projektus;
 2. konsultuoja besikreipiančius piliečius Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo taikymo klausimais, bei kitais klausimais, susijusiais su galimu diskriminavimu. Esant reikalui padeda besikreipiančiam asmeniui surašyti skundą lygių galimybių kontrolieriui, bei suteikia kitą teisinę pagalbą.
 3. stebi reklaminius ir darbo skelbimus, publikacijas, susijusias su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) veikla, visuomenės informavimo priemonėse ir apie pastebėtus pažeidimus, esančius lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijoje, nedelsiant informuoja Kontrolierių.
 4. visuomenės informavimo priemonėse nustačius galimus Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų pažeidimo požymius, parengia sprendimo pradėti tyrimą Kontrolieriaus  iniciatyva projektą ir teikia jį lygių galimybių kontrolieriui. 
 5. užtikrina Kontrolieriaus sprendimų vykdymo kontrolę.
 6. analizuoja Tarnyboje vykdomus tyrimus, rengia apibendrinimus, apžvalgas, pristatymus ir pan.
 7. vykdo su Kontrolieriaus kompetencija susijusių Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje registruotų, Lietuvos Respublikos Seime svarstomų teisės aktų projektų bei priimtų teisės aktų stebėseną ir aktualią informaciją pateikia Teisės grupės vadovui ir / ar Kontrolieriui.
 8. rengia atsakymų projektus valdžios, valdymo ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, taip pat asmenims įvairiais klausimais  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kompetencijos ribose.
 9. kontrolieriaus pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių grupių, komisijų veikloje.
 10. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose (Lyčių lygybės institute, Vyrų ir moterų lygių galimybių patariamajame komitete ir kt.).
 11. derina Tarnyboje gautus kitų institucijų parengtus teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl šių projektų atitikimo lygių galimybių principams.
 12. užtikrina visų skundų tyrimo duomenų suvedimą į Tarnybos duomenų valdymo sistemą.
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir Teisės grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

2022 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. užtikrinti efektyvią ir operatyvią tyrimų dėl diskriminacijos eigą;

 2. Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka operatyviai ir kompetentingai atsakyti į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus;

 3. pavestose veiklos srityse surinkti ir apibendrinti 2021 metų veiklos statistinius duomenis bei parengti lygių galimybių kontrolieriaus metinės veiklos ataskaitos dalies projektą;

 4. vykdyti Seime pateikiamų, svarstomų ir priimamų teisės aktų projektų, susijusių su lygiomis galimybėmis bei Seimo Žmogaus teisių komitete svarstomų teisės aktų projektų stebėseną.