lt
en
Teisės grupės patarėja

Teisės grupės patarėjos pareigas einanti darbuotoja vykdo šias funkcijas:

 1. apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 2. atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą;
 3. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 4.  rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą;
 5. rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 6. rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais;
 7. rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą;
 8. apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;
 9. atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
 10. rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
 11. rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;
 12. vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą;
 13. atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą;
 14. atstovauja tarnybai Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijoje prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Komisija), vykdo Komisijos sekretoriaus funkcijas;
 15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 2022 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. užtikrinti efektyvų, objektyvų ir operatyvų kontrolieriaus pavestų tyrimų dėl diskriminacijos atlikimą;

 2. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka kompetentingai ir operatyviai atsakyti į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus bei kitus gautus dokumentus;

 3. užtikrinti efektyvų Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Komisija) posėdžių organizavimą;

 4. aktyviai atstovauti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai Komisijoje.