lt
en
Patarėjas (LGĮ skyrius)

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja lygių galimybių integravimo priemonių įgyvendinimo procese;

2. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;

3.  konsultuoja Tarnybos darbuotojus lygių galimybių integravimo klausimais;

4. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų, tarptautinių organizacijų darbo grupėse, renginiuose;

5. organizuoja informacijos apie Tarnybos veiklą apibendrinimą ir parengimą anglų kalba;

6. vykdo informacijos apie Tarnybos lygių galimybių integravimo veiklą sklaidą Tarnybos interneto svetainėje;

7. teikia informaciją Lygių galimybių kontrolieriaus veiklos metinei ataskaitai;

8. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimo procese;

9. ieško finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti;

10. dalyvauja rengiant paraiškas dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo;

11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.