lt
en
Patarėjas (LGĮ skyrius)

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja lygių galimybių integravimo priemonių įgyvendinimo procese;

2. organizuoja bendradarbiavimą su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;

3.  konsultuoja Tarnybos darbuotojus lygių galimybių integravimo klausimais;

4. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Tarnybai Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų, tarptautinių organizacijų darbo grupėse, renginiuose;

5. organizuoja informacijos apie Tarnybos veiklą apibendrinimą ir parengimą anglų kalba;

6. vykdo informacijos apie Tarnybos lygių galimybių integravimo veiklą sklaidą Tarnybos interneto svetainėje;

7. teikia informaciją Lygių galimybių kontrolieriaus veiklos metinei ataskaitai;

8. dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programose numatytų priemonių lygių galimybių klausimais įgyvendinimo procese;

9. ieško finansavimo šaltinių Tarnybos projektinei veiklai vykdyti;

10. dalyvauja rengiant paraiškas dėl paramos projektams lygių galimybių klausimais įgyvendinimo;

11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

2019 metų užduotys šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

  1. Tyrimo dėl Lietuvoje gyvenančių LGBT* asmenų padėties visuomenėje ir privataus gyvenimo apsaugos srityje ir tyrimo rezultatų sklaidos (pagal projektą „#LGBT_LT: didinant visuomenės sąmoningumą ir bendruomenės matomumą Lietuvoje“) koordinavimas.
  2. Susitikimų su Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų šalių ambasadomis organizavimas siekiant išsiaiškinti  galimas problemines sritis įgyvendinant 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (nediskriminavimo dėl pilietybės pagrindas).
  3. Bendrųjų rekomendacijų dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų sprendimų vertinimo lygių galimybių užtikrinimo atžvilgiu parengimas.
  4. Lygių galimybių liniuotės metodologijos koncepcijos parengimas.