lt
en
Naujienos

Skirtingi moterims ir vyrams taikomi fizinio parengimo reikalavimai vidaus tarnyboje yra teisėti

Lygių galimybių kontrolierė nutraukė skundo tyrimą dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos apraše moterims ir vyrams nustatytų skirtingų fizinio parengimo reikalavimų dėl nepasitvirtinusių jame nurodytų pažeidimų.

Tyrimas buvo pradėtas gavus anoniminį policijos pareigūnų skundą. Jame teigta, kad priėmimo į vidaus tarnybą tvarka pažeidžia vyrų lygias galimybes tapti policijos pareigūnais ir siekti karjeros vidaus tarnyboje dėl moterims nustatytų žymiai žemesnių fizinio pasirengimo reikalavimų. Pasak pareiškėjų, vyrai dažniau nei moterys neišlaiko nustatytų fizinio pasirengimo normatyvų (dėl aukštų reikalavimų) ir todėl negali pretenduoti užimti tam tikras pareigas, gauti paskatinimus ir t.t. Pareiškėjų įsitikinimu, moterys ir vyrai privalo vykdyti tas pačias funkcijas policijoje, tačiau vyrams, priešingai nei moterims, visada pavedamos pavojingesnės, sunkesnės užduotys.

Tyrimo metu buvo vertinama, ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintas aprašas, nustatantis skirtingus moterims ir vyrams fizinio pasirengimo reikalavimus, nepažeidžia Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo, įtvirtinančio valstybės institucijų pareigą  užtikrinti, kad rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės.

Kontrolierė tyrimo metu nustatė, kad skirtingi fizinio parengimo reikalavimai vyrams ir moterims yra pagrįsti.

Aptariant galimos diskriminacijos lyties pagrindu pasireiškimo atvejus, būtina pabrėžti, kad teisės aktuose įtvirtinta moterų ir vyrų lygybė bei šios lygybės siekiamybė turi būti vertinama, atsižvelgiant į moters ir vyro sociokultūrinę, bet ne fiziologinę ar biologinę lytį. Kitaip tariant, kalbama tik apie socialinę ir kultūrinę, bet ne biologinę moterų ir vyrų lygybę. Moterys ir vyrai objektyviai skiriasi savo fiziologinėmis, biologinėmis savybėmis, gebėjimu atlikti reprodukcines funkcijas, todėl dėl šių neginčijamų, objektyviai pateisinamų priežasčių, moterų ir vyrų fiziologinė lygybė yra negalima.

Atsižvelgiant į egzistuojančius fiziologinius moterų ir vyrų skirtumus, darančius ar galinčius daryti įtaką moterų ir vyrų gebėjimui lygiomis teisėmis dalyvauti viešajame gyvenime, įstatymų leidėjas nustato tam tikras išimtis, garantijas ar kompensacijas, kurios suteikia galimybę objektyviai labiau pažeidžiamai fiziologine prasme asmenų grupei, tai yra aptariamu atveju moterims, įgyti lygias teises su vyrais realizuoti teisę į tam tikrą darbą (užimti pareigas vidaus tarnyboje), turėti vienodas su vyrais darbo sąlygas ir pan. Taigi fiziologinių lyčių skirtumų egzistavimas negali sukelti diskriminuojančio poveikio socialinės lyties pagrindu ir sukurti sąlygas atsirasti mažiau palankiam traktavimui lyties pagrindu. Būtent dėl šios priežasties Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme yra nustatyta, kad moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimu nėra laikomi moterims taikomi fizinio parengtumo, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimai, kuriais, atsižvelgiant į moterų fiziologines savybes, siekiama išsaugoti jų sveikatą. Kontrolierė, atsižvelgdama į šią Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatytą nuostatą, pripažino, kad moterims gali būti nustatyti kitokie nei vyrams fizinio pasirengimo reikalavimai, siekiant užimti pareigas vidaus tarnyboje, kadangi būtent tokie moterims pritaikyti fizinio pasirengimo reikalavimai suteikia joms vienodas su vyrais teises ir galimybes pretenduoti užimti pareigas vidaus tarnyboje.