lt
en
Naujienos

Profesorė Dalia Leinartė Tarnybai pristatė CEDAW komiteto darbą

Gruodžio 16 dieną Tarnyboje lankėsi Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė, JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto (angl. Committee on the Elimination of Discrimination against Women, žinomo, kaip CEDAW komitetas) narė profesorė Dalia Leinartė.

Į CEDAW komitetą profesorė Dalia Leinartė buvo išrinkta 2012 m. Tokios pareigos Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėsenos ir priežiūros sistemoje Lietuvos atstovui atiteko pirmą kartą. Lyčių lygybės ekspertė, istorikė profesorė Dalia Leinartė nuo 2000 m. vadovauja Vilniaus universiteto Lyčių studijų centrui, yra Moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos kviestinė ekspertė ir Demokratijų bendrijos Lyčių lygybės darbo grupės narė.

Profesorė Tarnybos darbuotojus trumpai supažindino su pagrindinėmis JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, žinomos, kaip CEDAW konvencija) nuostatomis ir pristatė CEDAW komiteto darbą.  

Trumpai apie konvenciją

CEDAW konvencija buvo priimta 1979 metais. Konvenciją sudaro 30 straipsnių, apibrėžiančių moterų diskriminaciją bei numatančių priemones nacionalinėms valstybėms, kaip reikėtų šią diskriminaciją pašalinti ir užtikrinti jos prevenciją.

Konvencija vienija 189 šalis, tačiau svarbu paminėti, kad 61 šalis konvenciją ratifikavo su tam tikromis išimtimis. Tai daugiausiai išimčių turinti Jungtinių Tautų konvencija. Daugiausia jų susijusios su šeimos samprata ir šeimyniniu gyvenimu.

Konvencija moterų diskriminaciją apibrėžia kaip „skirtumų, išimčių ar apribojimų darymą lyties pagrindu siekiant varžyti ar panaikinti pripažintas moterų teises ir pagrindines laisves nepriklausomai nuo jų šeiminės  padėties  politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, pilietinėje ar kurioje nors kitoje  srityje, neleisti  jomis naudotis ar jas įgyvendinti lygiomis teisėmis su vyrais“.

Visos šalys, ratifikavusios šią konvenciją, įsipareigoja:

  • įtraukti vyrų ir moterų lygybės principą į savo nacionalines konstitucijas ar kitą atitinkamą įstatymą, jei tai dar nepadaryta, ir įstatymu ar kitais atitinkamais būdais praktiškai jį įgyvendinti;
  • ten, kur reikia, imtis atitinkamų teisinių ir kitų priemonių, įskaitant sankcijas, draudžiančių bet kokią moterų diskriminaciją;
  • įvesti teisinę moterų teisių apsaugą lygiomis su vyrais sąlygomis ir per kompetentingus nacionalinius teismus ir kitas valstybines įstaigas garantuoti veiksmingą moterų apsaugą nuo bet kokios diskriminacijos;
  • susilaikyti nuo bet  kokios diskriminacijos prieš moterį ir garantuoti, kad valstybiniai organai ir įstaigos veiks atsižvelgdami į šį įsipareigojimą;
  • imtis visų atitinkamų priemonių ir neleisti jokiam asmeniui, organizacijai ar įmonei diskriminuoti moterų;
  • imtis visų atitinkamų priemonių, įskaitant teisines, ir pakeisti ar panaikinti veikiančius įstatymus, potvarkius, papročius ir praktiką, diskriminuojančius moteris;
  • panaikinti visas savo baudžiamųjų įstatymų nuostatas, diskriminuojančias moteris.

Šalys dalyvės taip pat įsipareigoja kas ketversius metus teikti nacionalines ataskaitas apie priemones, kurių buvo imtąsi, įgyvendinant konvencijos nuostatas ir sutartinius įsipareigojimus.

CEDAW komitetas

Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas yra ekspertinis JT komitetas, kuris nagrinėja šalių narių teikiamas ataskaitas apie JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimą ir teikia rekomendacijas šalių vyriausybėms. Komiteto ekspertai, teikdami rekomendacijas, stengiasi palaikyti glaudų ryšį ir konstruktyvų dialogą su vertinamos šalies vyriausybės atstovais, teikdami papildomą informaciją ar pastabas. Komitetas taip pat teikia rekomendacijas šalių vyriausybėms visais moterų diskriminacijos klausimais, atkreipdamas dėmesį į problemas, kurioms šalių vyriausybės turėtų skirti papildomą dėmesį.   

Komitetą sudaro 23 nepriklausomi aukštos kvalifikacijos ekspertai iš viso pasaulio.

Pasak profesorės, CEDAW komitetas yra gyvas organizmas, kuris prisitaiko prie gyvo pasaulio ir jo realijų. Komitetas savo sudėtimi yra labai spalvingas, jį sudaro asmenys iš skirtingų šalių, turinčių skirtingą kultūrą, tradicijas, visuomenės nuostatas ir pan., todėl dažnai priimti vieniningus sprendimus ar numatyti visuotinus apibrėžimus yra labai sunku, o šis procesas reikalauja ilgų pastangų ir nuoseklaus, konstruktyvaus darbo.

Pagrindiniai klausimai, dėl kurių šiuo metu vyksta aršiausios diskusijos yra:

1) Prostitucijos traktavimas: ar tai yra darbas, kurį moterys gali pasirinkti laisva valia, ar diskriminacijos forma?

2) Abortų draudimo klausimas: vaisiaus teisė į gyvybę ar moters kankinimo forma?

Profesorė taip pat pasidalino, kaip vyksta derybos su šalių vyriausybėmis ir diskusijos „karštaisiais“ klausimais dėl įvairių nusikaltimų prieš moteris visame pasaulyje.

Daugiau apie CEDAW konvenciją ir komitetą galite rasti ČIA