lt
en
Patarėjas finansų valdymo klausimais

Patarėjo finansų valdymo klausimais pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. vadovaujantis VSAFAS tvarko Tarnybos buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę;
 2. registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, užtikrina jų teisėtumą;
 3. planuoja Tarnybai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, užtikrina jų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį, tvarko atlyginimų registrus, darbuotojų asmens korteles, pateikia darbuotojams atsiskaitymo lapelius, užtikrina, kad būtų teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir laiku pervesti atlyginimai, mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.;
 5. užtikrina, kad Tarnybos finansiniai įsipareigojimai būtų įvykdyti laiku;
 6. atlieka išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
 7. rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir laiku pateikia teisės aktuose nustatytiems subjektams;
 8. pagal buhalterinės apskaitos duomenis rengia ir laiku pateikia atitinkamas ataskaitas Statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos Seimo audito komitetui ir kitoms institucijoms;
 9. teikia pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos klausimais;
 10. dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, valstybės kapitalo investicijų planus;
 11. pagal kompetenciją rengia su Tarnybos finansais susijusių raštų projektus;
 12. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina finansinių dokumentų tvarkymą, jų apskaitos vedimą, laikino saugojimo bylų formavimą ir saugojimą, į apyrašus įrašytų ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų ruošimą ir perdavimą Tarnybos archyvui;
 13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus jo kompetencijos klausimais.

2020 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

 1. 2020 m. rugsėjo 30 d. pateikti lygių galimybių kontrolierei 2020 metų numatomo valstybės biudžeto lėšų likučio panaudojimo planą. 2020 m. spalio 12 d. planą, suderintą su lygių galimybių kontroliere, pateikti darbuotojui, atsakingam už viešuosius pirkimus.
 2. 2020 m. birželio 30 d. kartu su veiklos administravimo skyriaus vedėja peržiūrėti ir esant reikalui atnaujinti Tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašą.
 3. Trečią darbo dieną nuo metinių ir tarpinių valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių bei metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo dienos jas paskelbti Tarnybos interneto svetainėje.
 4. 2020 m. lapkričio 30 d. sutvarkyti ir paruošti naikinimui trumpo saugojimo termino finansinių dokumentų bylas.