lt
en
Naujienos

JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas pateikė rekomendacijas Lietuvai

Kas penkerius metus Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo (CEDAW) komitetas valstybėms teikia rekomendacijas, kaip kiekvienoje šalyje pagerinti moterų teisių situaciją. Įvertinęs šalies pažangą nuo 2014 metų, lapkričio mėnesį Komitetas pateikė rekomendacijas Lietuvai.

Teigiamai įvertino teisinius pokyčius

Pirmiausiai CEDAW Komitetas ataskaitoje įvertinto per penkerius metus įvykusius teigiamus pokyčius.  Tarp jų – Seimo priimti lygių galimybių įstatymų pakeitimai, kuriais sustiprinta žmonių su negalia teisių apsauga, uždrausta seksualiai priekabiauti prie darbo ieškančių asmenų. Komitetas teigiamai įvertino ir įstatymų pakeitimus, susijusius su didesne smurto aukų artimoje aplinkoje apsauga: privataus kaltinimo tvarkos panaikinimą, tarpinstitucinio bendradarbiavimo patobulinimą ir kt.

Dokumente atkreiptas dėmesys į valstybės institucines pastangas spręsti lyčių nelygybės situaciją, pasitelkiant veiksmų planus, valstybines programas ir projektus. Kaip vieną tokių sveikintinų pastangų Komitetas išskyrė Tarnybos vykdomą projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“.

Rekomendavo plėsti Tarnybos veiklą

Rekomendacijų dalyje CEDAW ekspertai pažymėjo, kad dabartiniams antidiskriminacijos įstatymams trūksta kelių aspektų. Pirma, kad jie būtų taikomi ir klausimais, susijusiais su šeiminiu ir privačiu gyvenimu. Antra, kad būtų įtvirtinta moterų apsauga nuo daugialypės diskriminacijos. Trečia, kad įstatymuose būtų numatytas lyties keitimas kaip saugomas pagrindas, dėl kurio diskriminacija būtų draudžiama.

CEDAW Komitetas rekomendavo išplėsti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos lauką regioniniu lygiu, apgalvojant regioninių padalinių steigimą. Taip, Komiteto teigimu, būtų galima padidinti Tarnybos žinomumą ir prieinamumą bei paskatinti asmenis kreiptis dėl diskriminacijos. Komitetas taip pat siūlo įsteigti specializuotą Tarnybos skyrių, skirtą lyčių lygybės klausimams, kuris sustiprintų moterų ir mergaičių teisių apsaugą Lietuvoje.

JT ekspertai atkreipė dėmesį į specialiųjų laikinųjų priemonių, kurios galėtų paspartinti lyčių lygybę (pvz., lyčių kvotos), klausimą. Šiandien šios priemonės gali būti taikomos tik jas numačius įstatymuose, o tai apsunkina tokių priemonių naudojimą. Komitetas ragina panaikinti teisines kliūtis, kurios gali trukdyti sklandžiai priimti ir taikyti specialiąsias priemones.

Dėmesys stereotipams ir ekonominei nelygybei

Rekomendacijose rašoma apie būtinybę spręsti stereotipų problemą švietimo sistemoje. Ekspertai pabrėžė Tarnybos atliktą mokyklinių vadovėlių analizę lyčių aspektu ir rekomendavo valstybei sukurti atskirą veiksmų planą, kuriuo būtų mažinamas lyčių stereotipų paplitimas mokymo(si) medžiagoje ir mokymo programose. Tam, kad stereotipų mažėtų ir visuomenėje, Komitetas siūlė sustiprinti prevencinio bei šviečiamojo Tarnybos mandato įgyvendinimą.

Nors ekspertai pagyrė šalį už aukščiausius moterų užimtumo rodiklius visoje ES, jie išreiškė susirūpinimą dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio. JT Komitetas rekomendavo reguliariai tikrinti atlyginimų atotrūkius visuose ekonomikos sektoriuose, inspektuoti įmones, prižiūrėti, kaip jos įgyvendina vidinius lygybės planus ir kelti darbdavių bei profsąjungų sąmoningumą apie vienodą atlygį už vienodą ar panašios vertės darbą.

Rekomendacijose dažnai pabrėžiama, kad teisė į švietimą, kokybišką užimtumą, sveikatos paslaugas, apsaugą nuo smurto privalo būti užtikrinta ir moterims su negalia, moterims iš kaimiškų vietovių, migrantėms, romų kilmės moterims ir vyresnio amžiaus moterims.

JT Komitetas rekomendavo imtis veiksmų ir daugelyje kitų sričių: smurto prieš moteris, prekybos žmonėmis, sveikatos, santuokos ir šeimos santykių, socialinio įgalinimo ir pan. Skatindamas sparčiau užtikrinti lyčių lygybę, Komitetas rekomendacijose kreipėsi į Seimą, kad šis imtųsi visų reikiamų žingsnių įgyvendinant rekomendacijas iki kitos valstybinės progreso ataskaitos pateikimo. Tokią ataskaitą Lietuva turės pateikti 2023 m. lapkričio mėn.

Primename, kad JT CEDAW Komitetą sudaro 23 nepriklausomi ekspertai iš viso pasaulio. Jame taip pat dirba Lietuvos ekspertė prof. Dalia Leinartė. Komiteto pagrindinė funkcija – prižiūrėti, kaip įgyvendinama JT konvencija dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo. Šiemet Tarnyba pirmą kartą savo istorijoje Komitetui pateikė nepriklausomą ataskaitą apie moterų teisių situaciją Lietuvoje, į kurią Komitetas atsižvelgė svarstydamas valstybės penkerių metų pažangą.