lt
en
Naujienos

Mokymai “Lietuvos geležinkelių” įmonės darbuotojams

Gruodžio 15 dieną Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė ir Tarnybos viešųjų ryšių specialistė Mintautė Jurkutė vedė 3 valandų seminarą “Lietuvos geležinkelių” įmonės darbuotojams. Tarnybos vadovė susirinkusiems dalyviams pristatė gaunamų skundų statistiką ir atliekamus tyrimus dėl diskriminacijos, supažindino su Tarnybos veikla, vykdomais projektais, laikinosiomis specialiosiomis priemonėmis lygioms galimybėms užtikrinti; Tarnybos viešųjų ryšių specialistė pristatė diskriminacijos dėl amžiaus ir diskriminuojančios reklamos problemą ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio.

Mokymai lygių galimybių tema "Lietuvos geležinkelių" įmonės darbuotojams vyksta kasmet.

Svarbu paminėti, kad nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigalios naujos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos, liesiančios lygių galimybių užtikrinimą visose didesnėse įmonėse. Paminėtini du Darbo kodekso straipsniai:

26 straipsnis. Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais

  1. Darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus. Tai reiškia, kad esant bet kokių darbdavio santykių su darbuotojais tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindu, dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais yra draudžiami.
  2. Įgyvendindamas lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, darbdavys, neatsižvelgdamas į lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, išskyrus atvejus dėl asmens išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų dirbantiems religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas, ketinimo turėti vaiką (vaikų) pagrindą ar kitus įstatymuose numatytus pagrindus, privalo:

1) priimdamas į darbą, taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas;

2) sudaryti vienodas darbo sąlygas, galimybes tobulinti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas;

3) naudoti vienodus darbo vertinimo kriterijus ir vienodus atleidimo iš darbo kriterijus;

4) už tokį patį ir vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį;

5) imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti, taip pat nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių, jeigu pateikia skundą dėl diskriminacijos ar dalyvauja byloje dėl diskriminacijos;

6) imtis tinkamų priemonių, kad neįgaliesiems būtų sudarytos sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, įskaitant tinkamą patalpų pritaikymą, jeigu dėl tokių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos darbdavio pareigos.

  1. Lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų įgyvendinimo ypatumus gali nustatyti kiti įstatymai ir kitos darbo teisės normos.
  2. Nagrinėjant diskriminacijos dėl darbo užmokesčio bylas, atlyginimu už darbą laikomas darbo užmokestis ar bet koks kitas atlygis, įskaitant atlygį grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš darbdavio už savo darbą.
  3. Nagrinėjant lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais bylas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojui nurodžius aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, kad darbuotojas patyrė diskriminaciją, darbdaviui tenka pareiga įrodyti, kad diskriminacijos nebuvo.
  4. Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbtilygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones.

206 straipsnis. Informavimas ir konsultavimasis tvirtinant vietinius norminius teisės aktus

Šiuo straipsniu numatoma, kad visi darbdaviai, įdarbinantys vidutiniškai dvidešimt ir daugiau darbuotojų, privalės informuoti darbo tarybą ir su ja konsultuotis priimdami visus sprendimus dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo.