lt
en
Lygių galimybių integravimo grupės vadovas

Lygių galimybių integravimo grupės vadovo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui;
6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui;
7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui;
8. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui;
9. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
10. teikia siūlymus, rengiant Tarnybos strateginio veiklos plano projektą bei formuojant Tarnybos prioritetus, lygių galimybių integravimo ir sklaidos klausimais;
11. atsižvelgdamas į Tarnybos strateginius tikslus ir prioritetus, rengia lygių galimybių integravimo priemonių strategiją bei organizuoja jų įgyvendinimo procesą;
12. bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo organizacijomis ir akademine bendruomene, siekiant atstovauti Tarnybos poziciją bei užtikrinti tinkamą lygių galimybių politikos įgyvendinimą ir efektyvų lygių galimybių integravimą;
13. rengia Tarnybos veiklos lygių galimybių integravimo srityje apibendrinimą metinei ataskaitai;
14. padeda lygių galimybių kontrolieriui suderinti Vyriausybės programose numatytas priemones su Tarnybos strateginiu veiklos planu;
15. pagal nustatytą tvarką Vyriausybės programas koordinuojančioms institucijoms teikia priemonių įgyvendinimo ataskaitą;
16. teikia siūlymus lygių galimybių kontrolieriui dėl Vyriausybės programų priemonių planavimo ir įgyvendinimo bei derina Vyriausybės programų veiksmų planų projektus su Vyriausybės programas koordinuojančiomis institucijomis;
17. analizuoja finansavimo projektams gavimo galimybes, identifikuoja finansavimo privalumus ir trūkumus;
18. rengia paraiškas ir teikia jas Lietuvos bei užsienio institucijoms ir organizacijoms lygių galimybių projektams įgyvendinti;
19. lygių galimybių kontrolieriaus nurodymu palaiko ryšius su tarptautinėmis institucijomis ir organizacijomis lygių galimybių srityje;
20. koordinuoja lygių galimybių kontrolieriaus ir Tarnybos darbuotojų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose.
21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

2021 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

  1. remiantis „Lygių galimybių integravimo žingsniais“, konsultuoti viešojo ir privataus sektoriaus subjektus lygių galimybių užtikrinimo ir nediskriminavimo srityse;

  2.  

    vesti mokymus viešojo ir privataus sektoriaus subjektams, atsižvelgiant į šių subjektų suformuluotus poreikius lygių galimybių integravimo srityje;

  3. didinti mokyklų bendruomenių gebėjimus įgyvendinti smurto lyties pagrindu prevenciją mokykloje;

  4.  

    didinti teisėsaugos institucijų pareigūnų kompetencijas, atpažįstant ir aiškinant neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI asmenis.