lt
en
Naujienos

Kontrolierė šiems metams išskyrė 5 veiklos prioritetus

Autorė: Agneta Skardžiuvienė 

Kiekvienos organizacijos sėkmė priklauso nuo jos misijos, vizijos ir vertybių. Savo darbe su komanda nuosekliai jomis vadovaujamės ir stengiamės, kad diskriminacijos Lietuvoje mažėtų.

Tarnybos misija – užtikrinti lygių galimybių įgyvendinimą ir diskriminacijos prevenciją visuomenėje.

Tarnybos vizija – lygias galimybes suvokianti ir užtikrinanti visuomenė.

Tarnybos vertybės: nešališkumas, profesionalumas, drąsa, pokyčio darymas, atvirumas.

Tam, kad mūsų valstybėje užtikrintume lygių galimybių įgyvendinimą bei diskriminacijos prevenciją mūsų visuomenėje ir pasiektume teigiamų rezultatų žmogaus teisių srityje, būtinas nuoseklus ir kryptingas darbas, kuris, be jokios abejonės, neįmanomas be išsikeltų veiklos prioritetų. Šiais metais, pasitvirtinę naują 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, išskyrėme šiuos prioritetus:

  • Tarnybos siekis Jungtinių Tautų (JT) lygmeniu akredituotis nacionaline žmogaus teisių institucija;
  • darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo visuomenėje skatinimas;
  • sąmoningumo apie smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje didinimas ir bendruomenės atsako stiprinimas Lietuvos regionuose;
  • viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų kompetencijos įgyvendinti lygias galimybes didinimas;
  • švietėjiškos veiklos apie neapykantos kalbos atpažinimą visuomenėje vykdymas.

Lietuvoje Tarnyba vykdo JT neįgaliųjų teisių konvencijos bei JT konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo stebėseną. Norėdami užtikrinti efektyvesnį šių tarptautinių šalies įsipareigojimų laikymąsi, sieksime JT lygmeniu akredituotis kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija. Toks statusas leistų oficialiai kreiptis į JT komitetus, jiems teikti ataskaitas ir rekomendacijas, didesniu mastu vykdyti prevencinę bei švietėjišką veiklą įvairias žmogaus teisių klausimais.

Šiemet tęsdami pradėtus projektus toliau šviesime visuomenę sąmoningumo didinimo iniciatyvomis. Kovą planuojame nacionalinę kampaniją, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į neapykantos kalbos pavojingumą ir žalą. Kartu su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba kalbėsime apie diskriminacinių nuostatų įtaką nusikalstamoms neapykantos apraiškoms, pristatysime tyrimą bei informacinę interneto svetainę, dėmesio šiai temai netrūks ir gruodžio 10 d. vyksiančiame ketvirtajame Nacionaliniame žmogaus teisių forume.

Toliau garsiai kalbėsime apie efektyvaus asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo svarbą: plėtosime svetainę „Daugiaubalanso.lt“, konsultuosime organizacijas, dalyvausime susitikimuose su atsakingomis institucijomis. Planuojame ir informacinę kampaniją – šį kartą viešumon iškelsime iššūkius, su kuriais susiduria mamomis tapusios moterys.

Jau kurį laiką bendradarbiaujame su Lietuvos regionais vyrų smurto prieš moteris prevencijos klausimais. 2021 metais Alytuje, Jonavoje ir Ukmergėje pristatysime informacinę kampaniją – su vietos gyventojais  kalbėsime apie smurto dėl lyties reiškinį, jo priežastis ir pasekmes. Taip stiprinsime šių bendruomenių gebėjimą padėti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms moterims. Tęsime pernai pradėtus darbus – toliau didinsime mokyklų bendruomenių kompetenciją kurti aplinką be neigiamų lyčių stereotipų.

Dar 2017 metais įsigaliojo diskriminacijos prevencijai itin svarbios Darbo kodekso pataisos. Nuo tada šiame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo priimti ir paskelbti lygių galimybių politiką. Tad tęsime darbdavių ir darbuotojų mokymus bei konsultavimą siekdami, jog ši politika būtų kuriama ir kuo plačiau aktyviai įgyvendinama viešajame ir privačiame sektoriuose.

Į jau prasidėjusius metus žvelgiu pozityviai. Ir, nors kasmetinę Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų šventę planuojame perkelti į 2022 metus, esu įsitikinusi – ryžto, kūrybiškumo ir optimizmo savo veikloje tikrai nepritrūksime.

 

Lygių galimybių kontrolierius, kaip nepriklausomas valstybės pareigūnas, pagal savo kompetenciją:

  • tiria skundus dėl galimos diskriminacijos, atlieka tyrimus savo iniciatyva;
  • atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas apžvalgas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais;
  • vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą;
  • kontroliuoja Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu, įgyvendinimą;
  • keičiasi turima informacija su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis.