lt
en
Komunikacijos skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja Komunikacijos skyriaus darbuotojų darbą, formuoja tikslus ir uždavinius;

2. atsako už Komunikacijos skyriaus veiklą, uždavinių ir funkcijų vykdymą;

3. didina Tarnybos žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį, vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja ir kontroliuoja informacijos srautus;

4. kuria ir tobulina Tarnybos komunikacijos strategiją, rengia komunikacijos veiksmų planą;

5. konsultuoja lygių galimybių kontrolierių ir Tarnybos darbuotojus komunikacijos ir visuomenės informavimo klausimais, taip pat teikia siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

6. palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;

7. organizuoja žiniasklaidos stebėseną/monitoringą lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, analizuoja Tarnybos veiklos pristatymo žiniasklaidos priemonėse statistiką;

8. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;

9. organizuoja bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, švietimo įstaigomis ir kitomis Tarnybai strategiškai svarbiomis ar prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis, tame tarpe ir užsienio šalių giminingomis organizacijomis, tarptautinėmis institucijomis;

10. rengia informaciją apie Tarnybos veiklą užsienio delegacijoms anglų kalba, dalyvauja pristatant Tarnybos veiklą;

11. atlieka Tarnybos interneto svetainės redaktoriaus funkcijas, administruoja interneto svetainės turinio valdymo sistemą, prižiūri ir atsako už interneto svetainės naujienų, pranešimų žiniasklaidai modulius, kitų svetainės puslapių informaciją;

12. prižiūri ir atsako už informaciją Tarnybos paskyrose socialiniuose tinkluose;

13. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;

14. organizuoja bendradarbiavimą su žiniasklaidos atstovais rengiant straipsnius ir reportažus lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais;

15. rengia straipsnius ir pranešimus lygių galimybių tema;

16. organizuoja ir dalyvauja susitikimuose ir pasitarimuose su diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamomis visuomenės grupėmis ir jų atstovais, stiprina bendradarbiavimą diskriminacijos prevencijos srityje;

17. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;

18. organizuoja ir koordinuoja Tarnybos praktikantų ir savanorių veiklą;

19. organizuoja Tarnybos veiklos komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje apibendrinimą Tarnybos metinei ataskaitai;

20. periodiškai atsiskaito už skyriaus veiklą;

21. dalyvauja Tarnybos vykdomų projektų, organizuojamų renginių, inicijuojamų akcijų darbo grupių veikloje, pasitarimuose komunikacijos klausimais;

22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.