lt
en
Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės visuomenės informavimo specialistas

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės visuomenės informavimo specialisto pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą, lygių galimybių kontrolieriaus priimtus sprendimus;
2. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir pan. renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;
3. dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas;
4. administruoja Tarnybos interneto svetaines;
5. administruoja Tarnybos paskyras socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „Linkedin“;
6. administruoja Tarnybos profilį EQUINET interneto svetainėje;
7. didina Tarnybos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;
8. vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja  ir kontroliuoja informacijos srautus;
9. prisideda kuriant ir tobulinant Tarnybos komunikacijos strategiją, pataria lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;
10. atsako už komunikacijos priemonių prieinamumo tobulinimą ir teikia pasiūlymus dėl komunikacijos prieinamumo ir efektyvumo didinimo;
11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.