lt
en
Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovas

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės vadovo pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;
2. konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
3. priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus;
4. rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais;
5. vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui;
6. vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui;
7. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui;
8. vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui;
9. valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka;
10. organizuoja Tarnybos komunikacijos kanalų turinio rengimą, priežiūrą, vystymą ir palaikymą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo ir organizavimo, teikia informaciją, paaiškinimus ir komentarus lygių galimybių klausimais pareiškėjams Tarnybos administruojamose socialinių tinklų paskyrose;
11. teikia informaciją visuomenei apie Tarnybos vykdomą veiklą;
12. organizuoja, rengia ir koordinuoja žiniasklaidos konferencijas, viešųjų ryšių, sąmoningumo didinimo, socialines kampanijas bei renginius lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis;
13. rengia Tarnybos veiklos diskriminacijos prevencijos, komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje apibendrinimą Tarnybos veiklos metinei ataskaitai;
14. organizuoja, dalyvauja ir veda mokymus, skaito pranešimus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms;
15. organizuoja visuomenės apklausas lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo tema, atlieka rezultatų analizę ir vertinimą;
16. vysto ir stiprina žmogaus teisių aktyvistų, nuomonės lyderių tinklą lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimo klausimais,  stiprina ir palaiko ryšius su žmogaus teisių srityje dirbančiomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, kitais suinteresuotais subjektais, užtikrina tinklaveiką ir bendradarbiavimą;
17. rengia, peržiūri ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl leidinių ir kitų Tarnybos komunikacijos priemonių parengimo;
18. palaiko ryšius su užsienio organizacijomis, dirbančiomis žmogaus teisių srityje, vysto ir stiprina bendradarbiavimą, atstovauja Tarnybai tarptautiniuose renginiuose ir susitikimuose;
19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

2021 metų užduotys šias pareigas einančiai valstybės tarnautojai:

1. 1-os sąmoningumo didinimo kampanijos asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo tema (skirta mamoms įveikti "motinystės kaltę" ir kitus emocinius barjerus, kliudančius derinti motinystę ir karjerą) sukūrimas, suplanavimas ir įgyvendinimas;
2. 2-jų sąmoningumo didinimo kampanijų neapykantos kalbos tema (viena skirta neapykantos kalbos fenomeno atpažinimui, kita - skatinti pranešti apie pastebėtą neapykantos kalbą ir kreiptis pagalbos ) sukūrimas, suplanavimas ir įgyvendinimas;
3. 1-os sąmoningumo didinimo kampanijos smurto lyties pagrindu tema Lietuvos regionuose sukūrimas, suplanavimas ir įgyvendinimas.