lt
en
Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės atstovas ryšiams su visuomene

Diskriminacijos prevencijos ir komunikacijos grupės astovo ryšiams su visuomene pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. didina Tarnybos atvirumą, gerina žinomumą, dalyvauja formuojant teigiamą Tarnybos įvaizdį;
2. vertina Tarnybos komunikacijos efektyvumą, organizuoja  ir kontroliuoja informacijos srautus;
3. kuria ir tobulina Tarnybos komunikacijos strategiją, pataria lygių galimybių kontrolieriui ir Tarnybos darbuotojams komunikacijos klausimais;
4. nuolat palaiko ryšius su žiniasklaidos atstovais, reguliariai teikia informaciją apie Tarnybos veiklą;
5. koordinuoja ir dalyvauja įvairiuose susitikimuose, pasitarimuose, konferencijose ir pan. renginiuose Tarnybos veiklos klausimais;
6. dalyvauja rengiant Tarnybos strateginius veiklos planus, metines lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ataskaitas;
7. administruoja Tarnybos interneto svetainę;
8. administruoja Tarnybos paskyrą socialiniame tinkle Facebook;
9. organizuoja ir veda mokymus lygių galimybių tema įvairioms tikslinėms grupėms; 
10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio lygių galimybių kontrolieriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.