lt
en
Pranešimai žiniasklaidai

Lygių galimybių įstatymo pakeitimai numato aukščiausius Tarnybos nepriklausomumo standartus

Vakar Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos inicijuotą naują Lygių galimybių įstatymo redakciją, kurioje numatyti pokyčiai užtikrina aukščiausius Tarnybai keliamus nepriklausomumo standartus. Esminiai pokyčiai apima kontrolieriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus bei aiškiai reglamentuoja iki šiol nenumatytą kontrolieriaus nešališkumą ir nepriklausomumą.

Naujoje įstatymo redakcijoje numatyta, kad kontrolierius privalo turėti ne tik aukštąjį teisinį išsilavinimą, bet aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą). Vietoj iki šiol buvusio 5 metų teisinio darbo stažo, numatytas 10 metų teisinio darbo stažas, taip jį suvienodinant su kitais Seimo skiriamais kontrolieriais.

Užtikrinant kontrolieriaus nešališkumą ir nepriklausomumą, numatytas ribotas kadencijų skaičius – tas pats asmuo lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Prieš prisiekdamas turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose iki kadencijos pabaigos. Priimtame įstatyme patikslintas priežasčių sąrašas, dėl kurių kontrolieriaus įgaliojimai nutrūksta:  numatyta priežastis „kai sulaužo priesaiką“. Taip pat papildyta lygių galimybių kontrolieriaus kompetencija – vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą bei lygių galimybių užtikrinimo sklaidą.

Įstatymo redakcija suvienodino skundo tyrimo terminus su kitų kontrolierių tyrimo terminais: skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Jei kontrolierius atsisako nagrinėti skundą, pareiškėjas apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (anksčiau buvo numatyta 15 darbo dienų).

Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės teigimu, įstatymo pakeitimai  buvo būtini, siekiant aukščiausių lygių galimybių institucijos standartų: užtikrinti jos nepriklausomumą, kontrolieriaus nešališkumą bei veiksmingą institucijos darbą.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba buvo įsteigta 1999 metais. Institucija vykdo dviejų įstatymų – Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių – kontrolę ir priežiūrą.  Lygių galimybių kontrolierius tiria skundus dėl diskriminacijos lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos atžvilgiu, atlieka tyrimus savo iniciatyva, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl minėtų įstatymų įgyvendinimo, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų, vykdo prevencinę veiklą bei švietėjišką lygių galimybių užtikrinimo sklaidą.

 

Mintautė Jurkutė, vyriausioji specialistė viešiesiems ryšiams, tel. 8 671 71263, (8 5) 272 7719 el. p. mintaute.jurkute@lygybe.lt

 

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Lyčių lygybės liniuotė