lt
en
Naujienos

Savo teises ginančių asmenų skaičius 2016 metais didėjo

2016 metais didėjo į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą besikreipiančių asmenų skaičius. Dėl galimai pažeistų lygių galimybių ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais kreiptasi net 607 kartus. 

Pernai Tarnyboje buvo gauta 260 skundų, 185 pasiteiravimai elektroniniu paštu ir 94 paklausimai per socialinį tinklalapį Facebook, taip pat buvo pradėti 68 tyrimai kontrolieriaus iniciatyva dėl galimos diskriminacijos. Iš 607 kreipimųsi į 279 atsakyta nepradėjus tyrimo (žr. 2 pav.). 

2 pav. Kreipimaisi į Tarnybą 2016 m. 

 

Daugiausiai kreipimųsi gauta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (203), mažiausiai – dėl tikėjimo (1).  2016 metai išsiskyrė skundų ir paklausimų dėl galimai moteris žeminančių reklamų ir diskriminuojančių darbo skelbimų skaičiumi. Be lyties, taip pat dažnai kreiptasi dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu (81), ženkliai didėjo kreipimųsi negalios pagrindu skaičius (80). Kitais pagrindais kreiptasi mažiau: dėl socialinės padėties kreiptasi 25, dėl tautybės – 22, dėl kalbos – 16, dėl įsitikinimų ar pažiūrų – 12, dėl lytinės orientacijos – 10, dėl etninės priklausomybės – 9, dėl rasės ir dėl religijos – po 5, dėl kilmės – 4 kartus. Pažymėtina, kad daugėjo kreipimųsi dėl daugialypės diskriminacijos, kai situacija, dėl kurios kreipiamasi, apėmė daugiau nei vieną diskriminacijos pagrindą (net 30 proc. visų skundų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu apėmė ir lyties pagrindą) (žr. 3 pav.).

3 pav. 2016 m. atliktų tyrimų statistika

2016 m. dažniausiai kreipėsi fiziniai asmenys: 41 proc. pareiškėjų sudarė moterys, 39 proc. pareiškėjų – vyrai; juridiniai asmenys sudarė 19 proc. pareiškėjų, anoniminiai pareiškėjai – 1 proc.  (žr. 4 pav.). Su skundu dėl galimos diskriminacijos dažniau kreipėsi vyrai (151 skundas) nei moterys (88 skundai), juridiniai asmenys pateikė 20 skundų, 1 skundas – anoniminis. Su pasiteiravimais dažniau kreipėsi moterys (81 kreipimasis) nei vyrai (58 kreipimaisi), juridiniai asmenys pateikė 37 kreipimusis, 9 kreipimaisi – anoniminiai. Per socialinį tinklalapį Facebook į lygių galimybių kontrolierių dažniausiai kreipėsi moterys – 71 kartą, vyrai – 23 kartus. 

4 pav. Pareiškėjų pasiskirtymas

 

Dažniausiai kreiptasi dėl galimos diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos (162 kreipimaisi) ir darbo santykių (155 kreipimaisi) srityse, mažiau dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (85 kreipimaisi) ir šveitimo įstaigų ir kitų švietimo tiekėjų bei mokslo ir studijų institucijų (27 kreipimaisi) srityse. Daugiausiai lygių galimybių pažeidimų užfiksuota darbo santykių (68) ir vartotojų teisių apsaugos (32) srityse, mažiau valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (11) ir šveitimo įstaigų ir kitų švietimo tiekėjų bei mokslo ir studijų institucijų (2) srityse (žr. 5 pav.)


5 pav. 2016 m. užfiksuoti lygių galimybių pažeidimai pagal veiklos sritis

 

Pareiškėjų analizė rodo (žr. 6 pav.), kad dažniausiai pažeistas teises dėl galimos diskriminacijos gina Vilniaus regiono gyventojai. 2016 m. iš 100 tūkst. regiono gyventojų į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi 30 pareiškėjų iš Vilniaus; sąlyginai aktyvūs Alytaus bei Marijampolės regionų gyventojai, atitinkamai jų kreipėsi 17 – iš Alytaus, 15 – iš Marijampolės; pasyviausi Telšių regiono gyventojai – iš 100 tūkst. šio regiono gyventojų kreipėsi tik 2.

6 pav. Lietuvos gyventojai, aktyviausiai ginantys galimai pažeistas teises

Kontrolierei nustačius lygių galimybių pažeidimą, 60 kartų dėl padaryto pažeidimo skirtas įspėjimas, 3 kartus tyrimo medžiaga perduota ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui ir 28 kartus siūlyta nutraukti diskriminacinius veiksmus bei rekomenduota pakeisti ar panaikinti teisės aktą (iš jų 16 rekomendacijų jau įvykdytos, 11 yra vykdomos šiuo metu ir 1 vykdyti atsisakyta) (žr. 7 pav.).

7 pav. 2016 m. lygių galimybių kontrolierės priimti sprendimai nustačius lygių galimybių pažeidimą

2016 m. Tarnybai buvo reikšmingi dėl institucinio stiprinimo. Pernai metais Seimas priėmė svarbius Tarnybos inicijuotus lygių galimybių įstatymų pakeitimus, kuriuose numatyti pokyčiai užtikrina lygių galimybių kontrolieriui keliamus nešališkumo, nepriklausomumo ir profesionalumo standartus: ribotas kadencijų skaičius, apribojimas dalyvauti politinėje veikloje, pareiga turėti ne tik aukštąjį, bet ir aukštąjį universitetinį išsilavinimą, vietoj 5 metų teisinio darbo stažo, 10 metų teisinio darbo stažas, ir išplečia kontrolieriaus kompetenciją:  be skundų tyrimų, kontrolieriui taip pat pavesta vykdyti prevencinę bei švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą.  Siekiant optimizuoti Tarnybos darbą, buvo įsteigti Teisės, Lygių galimybių integravimo ir Veiklos administravimo skyriai.

Vykdydama lygių galimybių sklaidą, 2016 m. kontrolierė pristatė Tarnybos veiklą  32 Lietuvos savivaldybėse (likusiose 28 Tarnybos veikla pristatyta 2015 m.) bei stiprino tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sprendžiant kompleksinius diskriminacijos klausimus, kai situacijai keisti buvo reikalingas aktyvus kelių institucijų įsitraukimas ir bendradarbiavimas. Taip pat Tarnybos vadovė ir darbuotojai aktyviai vedė mokymus lygių galimybių tema, vykdė sąmoningumo didinimo kampaniją „#už kompetenciją“, skirtą skatinti darbdavius rinktis darbuotojus tik pagal jų turimą kompetenciją, o visuomenę atkreipti dėmesį į diskriminuojančius darbo skelbimus bei apie juos pranešti Tarnybai.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad kreipimųsi skaičiaus didėjimas yra itin teigiamas rodiklis – jis rodo, kad žmonės yra vis labiau linkę ginti savo pažeistas teises, mažėja abejingumas žmogaus teisėms bei didėja suvokimas, jog užtikrinti prigimtines teises yra svarbu ir reikalinga.  

2015 metais į Tarnybą kreiptasi 495 kartus. Daugiausia tyrimų buvo atlikta dėl galimos diskriminacijos lyties (85), religijos (71) ir amžiaus (48) pagrindais, mažiausiai – lytinės orientacijos (5), kalbos (4) ir kilmės (4) pagrindais.

Lygių galimybių kontrolieriaus 2016 m. veiklos ataskaita balandžio 5 d. buvo pristatyta Seimo Žmogaus teisių komiteto nariams. Jai buvo vieningai pritarta. Balandžio 12 d. kontrolierė ir Tarnybos darbuotojai ataskaitą pristatė visuomenei. Pristatyme dalyvavo valstybės institucijų, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų, akademinės bendruomenės atstovai, tautinių ir religinių bendruomenių nariai. Susirinkusius dalyvius pasveikino Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik. 

      

Nuotraukų autorė - Džoja Gunda Barysaitė (Seimo kanceliarija).   

Su ataskaita galite susipažinti ČIA

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

Kontrolierės darbotvarkė        CV

E-skundas

Klauskite

Sprendimų vykdymo stebėsena

D.U.K.

Lyčių lygybės liniuotė